Ενότητες

Τι είναι το Φαιοχρωμοκύττωμα;

Το φαιοχρωμοκύττωμα αποτελεί ένα σπάνιο νευροενδοκρινή όγκο που αναπτύσσεται συνήθως στον μυελό των επινεφριδίων (80 – 85% των περιπτώσεων) ή σε κάποια εξωεπινεφριδική θέση (παραγαγγλίωμα) (15 – 20% των περιπτώσεων).

Το φαιοχρωμοκύττωμα εμφανίζεται συνηθέστερα κατά την 4η και 5η δεκαετία της ζωής. Η συχνότητα εμφάνισής του, διεθνώς, υπολογίζεται σε 1 – 10 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού ανά έτος. Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι πως το 1,5 – 11% των τυχαίων επινεφριδικών απεικονιστικών ευρημάτων (τυχαιωμάτων) αποτελεί επινεφριδικό φαιοχρωμοκύττωμα.

Από ιστολογικής άποψης, το 90% των περιπτώσεων αφορούν σε καλόηθες φαιοχρωμοκύττωμα, ενώ το 10% των ασθενών πάσχουν από κακόηθες φαιοχρωμοκύττωμα.

Φαιοχρωμοκύττωμα επινεφρίδιο

Τι είναι το Παραγαγγλίωμα;

Το παραγαγγλίωμα αποτελεί έναν νευροενδοκρινή όγκο που αναπτύσσεται σε κάποια εξωεπινεφριδική θέση και πιο συγκεκριμένα σε κάποιο από το παραγάγγλια του αυτόνομου νευρικού συστήματος.

Το παραγαγγλίωμα που αναπτύσσεται σε κάποιο παραγάγγλιο του συμπαθητικού αυτόνομου νευρικού συστήματος εκκρίνει κατεχολαμίνες, ακριβώς όπως και το φαιοχρωμοκύττωμα και μπορεί να εντοπίζεται κατά μήκος της συμπαθητικής αλύσου στο θώρακα, στην κοιλία ή την πύελο.

Αντιθέτως, το παραγαγγλίωμα που αναπτύσσεται σε κάποιο παραγάγγλιο του παρασυμπαθητικού αυτόνομου νευρικού συστήματος είναι συνήθως μη λειτουργικό (δεν εκκρίνει ορμόνες) και εντοπίζεται στην περιοχή του τραχήλου.

Πλαίσια Εκδήλωσης Φαιοχρωμοκυττώματος και Παραγαγγλιώματος

Από γενετικής άποψης, η πλειοψηφία των περιπτώσεων φαιοχρωμοκυττώματος είναι σποραδικές, δηλαδή μη κληρονομούμενες. Το φαιοχρωμοκύττωμα, ωστόσο, μπορεί να εκδηλωθεί στα πλαίσια κληρονομικών γενετικών συνδρόμων, όπως:

Φαιοχρωμοκύττωμα – Συμπτώματα και Κλινική εικόνα

Το φαιοχρωμοκύττωμα χαρακτηρίζεται από την υπέρμετρη παραγωγή και έκκριση των ορμονών του stress, δηλαδή της αδρεναλίνης (επινεφρίνης) και της νοραδρεναλίνης (νορεπινεφρίνης). Η υπερέκκριση αυτή είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση των κλασικών συμπτωμάτων και σημείων της νόσου.

Στα κλασικά συμπτώματα που προκαλεί το φαιοχρωμοκύττωμα περιλαμβάνονται η κεφαλαλγία, η έντονη εφίδρωση και το αίσθημα καρδιακών παλμών. Το αίσθημα παλμών συνοδεύεται  από αρτηριακή υπέρταση. Τα συμπτώματα της νόσου είναι χαρακτηριστικά επεισοδιακά, εμφανίζουν δηλαδή περιόδους εξάρσεως και περιόδους υφέσεως.

Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, το γεγονός πως λιγότεροι από τους μισούς ασθενείς με φαιοχρωμοκύττωμα εμφανίζουν το σύνολο των συμπτωμάτων της κλασικής τριάδας. Πιο αναλυτικά:

 • 5 – 15% των ασθενών έχουν φυσιολογική αρτηριακή πίεση
 • 10% των ασθενών δεν εμφανίζει κεφαλαλγία
 • 30 – 40% των ασθενών δεν εμφανίζει έντονη εφίδρωση

Πώς γίνεται η Διάγνωση του Φαιοχρωμοκυττώματος;

Η διάγνωση για το φαιοχρωμοκύττωμα και το παραγαγγλίωμα αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία. Η διερεύνηση κάθε ασθενούς με πιθανό φαιοχρωμοκύττωμα οφείλει να ξεκινά με τη διενέργεια ειδικών βιοχημικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται στο αίμα και τα ούρα ενός 24ωρου. Επίσης, πρέπει να έχει προηγηθεί ειδική διατροφή και διακοπή οποιασδήποτε φαρμακευτικής αγωγής που ενδεχομένως προκαλέσει εσφαλμένα αποτελέσματα. Τα φάρμακα που πρέπει να διακοπούν είναι τα κάτωθι:

 • αναστολείς αντλίας πρωτονίων
 • τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
 • βήτα – αναστολείς

Οι εξετάσεις για το φαιοχρωμοκύττωμα και το παραγαγγλίωμα έχουν ως στόχο τον προσδιορισμό των επιπέδων στο αίμα και τα ούρα των:

 • ορμονών του stress (επινεφρίνη και νορεπινεφρίνη)
 • μεταβολιτών τους (μετανεφρίνες)
 • επιπέδων της χρωμογρανίνης Α (Chromogranin A – CgA) στο αίμα και στα ούρα

ορμονες φαιοχρωμοκυττωμα desktop quote ορμονες φαιοχρωμοκυττωμα mobile quote

Η διάγνωση του φαιοχρωμοκυττώματος, λοιπόν, τίθεται με την ανεύρεση παθολογικά αυξημένων τιμών των εν λόγω ορμονών και των μεταβολιτών τους, σε συνδυασμό με την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου. Ο ανωτέρω συνδυασμός εμφανίζει εξαιρετική διαγνωστική ευαισθησία και ειδικότητα της τάξεως του 98 – 99% για την ακριβή διάγνωση του φαιοχρωμοκυττώματος.

Θα πρέπει, ωστόσο, να τονισθεί πως η υπερέκκριση των ορμονών του stress από το φαιοχρωμοκύττωμα ενδέχεται να προκαλέσει την εμφάνιση εξαιρετικά υψηλών τιμών αρτηριακής πιέσεως, γεγονός άκρως επικίνδυνο για την υγεία. Για το λόγο αυτό, κάθε επινεφριδική αλλοίωση που ανακαλύπτεται τυχαία στα πλαίσια απεικονιστικών εξετάσεων, θα πρέπει άμεσα και κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι άλλων ευρημάτων να ελέγχεται για ενδεχόμενο φαιοχρωμοκύττωμα, με τη διενέργεια των ειδικών βιοχημικών εξετάσεων αίματος και ούρων.

Εντοπισμός του Πάσχοντος Επινεφριδίου ή του Παραγαγγλιώματος

Την επιβεβαίωση της διάγνωσης του φαιοχρωμοκυττώματος ακολουθεί η διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων, οι οποίες στοχεύουν πρωτίστως στον εντοπισμό της βλάβης σε ένα εκ των δυο επινεφριδίων ή σε κάποια εξωεπινεφριδική θέση, εάν πρόκειται για παραγαγγλίωμα.

Οι συχνότερα πραγματοποιούμενες εξετάσεις εντοπισμού για το φαιοχρωμοκύττωμα και το παραγαγγλίωμα είναι:

 • Η αξονική τομογραφία
 • Η μαγνητική τομογραφία

φαιοχρωμοκυττωμα αριστερα φαιοχρωμοκυττωμα αριστερου επινεφριδιου

Σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, το σπινθηρογράφημα των επινεφριδίων αποδεικνύεται εξαιρετικά πολύτιμο για τον ορθό εντοπισμό του πάσχοντος επινεφριδίου.

Το σπινθηρογράφημα επινεφριδίων με μεταϊωδοβενζυλγουανιδίνη (metaiodobenzylguanidine scintigraphy – MIBG scintigraphy) εμφανίζει, λοιπόν, εξαιρετικά υψηλή ειδικότητα για τη διάγνωση του φαιοχρωμοκυττώματος.

Φαιοχρωμοκύττωμα σπινθηρογράφημα

Ποια είναι η Θεραπεία για το Φαιοχρωμοκύττωμα και το Παραγαγγλίωμα;

Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για το φαιοχρωμοκύττωμα και συνίσταται στην λαπαροσκοπική αφαίρεση του πάσχοντος επινεφριδίου (λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή).

Όσον αφορά στο παραγαγγλίωμα, η χειρουργική εξαίρεση του όγκου είναι, επίσης, η θεραπεία εκλογής της νόσου.

Εξίσου σημαντική με τη χειρουργική θεραπεία είναι, ωστόσο, η προεγχειρητική προετοιμασία του οργανισμού. Αυτή συνίσταται στη διόρθωση των μεταβολών του όγκου του ύδατος, της καρδιακής λειτουργίας καθώς και της αρτηριακής πίεσης. Τα προαναφερθέντα επιτυγχάνονται με τη χορήγηση κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής και τη στενή παρακολούθηση των ασθενών.

Η επιτυχής χειρουργική αντιμετώπιση μεταφράζεται σε οριστική απαλλαγή του ασθενούς από όλα τα συμπτώματα και σημεία του φαιοχρωμοκυττώματος. Η αδυναμία, ωστόσο, προεγχειρητικής αλλά και μετεγχειρητικής ιστολογικής επιβεβαίωσης της κακοήθους ή μη φύσης του όγκου, επιβάλλει την τακτική μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών για χρονικό διάστημα 10 ετών, στοχεύοντας στον έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενης υποτροπής ενός κακοήθους φαιοχρωμοκυττώματος ή κακοήθους παραγαγγλιώματος.

Φαιοχρωμοκύττωμα, Παραγαγγλίωμα και Επιβίωση

Η επιβίωση των ασθενών που πάσχουν από φαιοχρωμοκύττωμα ή παραγαγγλίωμα, εξαρτάται από το εάν πρόκειται για καλοήθη ή κακοήθη νόσο.

Οι ασθενείς που πάσχουν από καλόηθες φαιοχρωμοκύττωμα ή καλόηθες παραγαγγλίωμα εμφανίζουν εξαιρετική επιβίωση, παρόμοια με αυτή του γενικού πληθυσμού. 

Οι ασθενείς, ωστόσο, που πάσχουν από κακόηθες φαιοχρωμοκύττωμα ή κακόηθες παραγαγγλίωμα εμφανίζουν δυσμενέστερη επιβίωση από τις αντίστοιχες καλοήθεις περιπτώσεις, η οποία εξαρτάται από το στάδιο της νόσου κατά τη θεραπεία της. Συνεπώς, οι ασθενείς με εντοπισμένη νόσο κατά τη θεραπεία της παρουσιάζουν μία 5-ετη επιβίωση της τάξεως του 95%, ενώ οι ασθενείς με πιο προχωρημένο στάδιο ή υποτροπή της νόσου εμφανίζουν 5-ετη επιβίωση που κυμαίνεται από 35% έως 60%.

 

Ο Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στην αντιμετώπιση του φαιοχρωμοκυττώματος. Ο Δρ. Αποστόλου βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας παράσχει εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία. Επικοινωνήστε με τον ιατρό και κλείστε το ραντεβού σας.

 

Το παραγαγγλίωμα είναι ένας νευροενδοκρινής όγκος που αναπτύσσεται σε κάποια εξωεπινεφριδική θέση και πιο συγκεκριμένα σε κάποιο από το παραγάγγλια του αυτόνομου νευρικού συστήματος.

Ουσιαστικά, το παραγαγγλίωμα αφορά σε ένα φαιοχρωμοκύττωμα που αναπτύσσεται εκτός των επινεφριδίων.

Από γενετικής άποψης, η πλειοψηφία των περιπτώσεων φαιοχρωμοκυττώματος είναι σποραδικές, δηλαδή μη κληρονομούμενες. Το φαιοχρωμοκύττωμα, ωστόσο, μπορεί να εκδηλωθεί στα πλαίσια κληρονομικών γενετικών συνδρόμων, όπως:

 • Σύνδρομο von Hippel – Lindau (VHL)
 • Σύνδρομο Πολλαπλής Ενδοκρινικής Νεοπλασίας 2Α (Σύνδρομο MEN 2A: φαιοχρωμοκύττωμα, μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς, πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός)
 • Σύνδρομο Πολλαπλής Ενδοκρινικής Νεοπλασίας 2Β (Σύνδρομο MEN 2Β: φαιοχρωμοκύττωμα, μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς, χαρακτηριστικές δερματικές και οστικές αλλοιώσεις, “μαρφανοειδής” φαινότυπος)
 • Νευροϊνωμάτωση τύπου Ι

Το φαιοχρωμοκύττωμα χαρακτηρίζεται από την υπέρμετρη παραγωγή και έκκριση των ορμονών του stress, δηλαδή της αδρεναλίνης (επινεφρίνης) και της νοραδρεναλίνης (νορεπινεφρίνης). Η υπερέκκριση αυτή είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση των κλασικών συμπτωμάτων και σημείων της νόσου.

Στα κλασικά συμπτώματα που προκαλεί το φαιοχρωμοκύττωμα ή το παραγαγγλίωμα περιλαμβάνονται η κεφαλαλγία, η έντονη εφίδρωση και το αίσθημα καρδιακών παλμών. Το αίσθημα παλμών συνοδεύεται  από αρτηριακή υπέρταση.

Τα συμπτώματα της νόσου είναι χαρακτηριστικά επεισοδιακά, εμφανίζουν δηλαδή περιόδους εξάρσεως και περιόδους υφέσεως.

Η διάγνωση για το φαιοχρωμοκύττωμα και το παραγαγγλίωμα αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία. Η διερεύνηση κάθε ασθενούς με πιθανό φαιοχρωμοκύττωμα οφείλει να ξεκινά με τη διενέργεια ειδικών βιοχημικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται στο αίμα και τα ούρα ενός 24ωρου.

Οι εξετάσεις για το φαιοχρωμοκύττωμα και το παραγαγγλίωμα έχουν ως στόχο τον προσδιορισμό των επιπέδων στο αίμα και τα ούρα των:

 • ορμονών του stress (επινεφρίνη και νορεπινεφρίνη)
 • μεταβολιτών τους (μετανεφρίνες)
 • επιπέδων της χρωμογρανίνης Α (Chromogranin A – CgA) στο αίμα και στα ούρα.

Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για το φαιοχρωμοκύττωμα και συνίσταται στην λαπαροσκοπική αφαίρεση του πάσχοντος επινεφριδίου (λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή).

Όσον αφορά στο παραγαγγλίωμα, η χειρουργική εξαίρεση του όγκου είναι, επίσης, η θεραπεία εκλογής της νόσου.

Η επιβίωση των ασθενών που πάσχουν από φαιοχρωμοκύττωμα ή παραγαγγλίωμα, εξαρτάται από το εάν πρόκειται για καλοήθη ή κακοήθη νόσο.

Οι ασθενείς που πάσχουν από καλόηθες φαιοχρωμοκύττωμα ή καλόηθες παραγαγγλίωμα εμφανίζουν εξαιρετική επιβίωση, παρόμοια με αυτή του γενικού πληθυσμού.

Οι ασθενείς, ωστόσο, που πάσχουν από κακόηθες φαιοχρωμοκύττωμα ή κακόηθες παραγαγγλίωμα εμφανίζουν δυσμενέστερη επιβίωση από τις αντίστοιχες καλοήθεις περιπτώσεις, η οποία εξαρτάται από το στάδιο της νόσου κατά τη θεραπεία της. Συνεπώς, οι ασθενείς με εντοπισμένη νόσο κατά τη θεραπεία της παρουσιάζουν μία 5-ετη επιβίωση της τάξεως του 95%, ενώ οι ασθενείς με πιο προχωρημένο στάδιο ή υποτροπή της νόσου εμφανίζουν 5-ετη επιβίωση που κυμαίνεται από 35% έως 60%.

Spiros AgathosSpiros Agathos
20:37 09 Jul 24
ΓΙΑΤΡΈ ΕΊΜΑΙ ΠΟΛΎ ΤΥΧΕΡΌΣ ΠΟΥ ΣΈ ΓΝΏΡΙΣΑ ΚΆΝΑΜΕ ΜΑΖΊ ΈΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΕΠΑΦΉ ΉΣΟΥΝ ΆΨΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑΣ ΜΈ ΓΝΏΣΗ ΚΑΙ ΗΡΕΜΙΑ! ΠΑΡΆ ΤΟ ΝΕΑΡΌ ΤΉΣ ΗΛΙΚΊΑΣ ΣΟΥ ΉΜΟΥΝ ΣΊΓΟΥΡΟΣ ΌΤΙ ΈΚΑΝΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΉ ΕΠΙΛΟΓΉ! ΣΈ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΠΟΥ ΈΔΕΙΞΕΣ ΚΑΙ ΠΡΊΝ ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. ΣΥΝΈΧΙΣΕ ΈΤΣΙ ΚΑΙ ΕΊΜΑΙ ΒΈΒΑΙΟΣ ΌΤΙ ΕΊΣΑΙ ΉΔΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ!
Panayiota KarantoniPanayiota Karantoni
11:12 24 Jun 24
Αξιόλογος γιατρός και υπέροχος άνθρωπος!!! Ενημερώνει πλήρως και αναλυτικά τους ασθενείς για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, δείχνει απίστευτο ενδιαφέρον όχι μόνο πριν την επέμβαση αλλά και για την μετέπειτα ανάρρωσή τους. Αφήνεσαι στα χέρια του με ασφάλεια και εμπιστοσύνη! Η καλύτερη επιλογή που έκανα για την ολική αφαίρεση του θυρεοειδή μου! ... Σας ευχαριστώ πολύ για όλα γιατρέ!!!
aleka koutroumpaaleka koutroumpa
07:42 20 Jun 24
Μου συστήθηκε απο φίλο μου ως ο καλύτερος χειρουργός στο αντικείμενο του και όχι άδικα .Ευρύτατο πεδίο γνώσεων ,ήρεμος και πάνω από όλα άνθρωπος .Ασχολήθηκε και με το παραπάνω με το πρόβλημα μου το οποιο ήταν και πολυσύνθετο και απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις .Τον ευχαριστώ θερμά για όλα .
Εξαιρετικός γιατρός με εμπειρία στο αντικείμενο του.Είχα μεγάλο μέγεθος graves και πολύ δύσκολο αδένωμα με συνέπεια πολλές ώρες χειρουργείο.Παρόλη τη δυσκολία όλα πήγαν καλά.Σας ευχαριστώ για όλα και εννοείται αν ποτέ ξαναχρειαστώ χειρουργείο για οτιδήποτε θα έρθω πάλι σε σας
Αντιμετώπισα ένα σοβαρό θέμα υγείας και χρειάστηκε άμεσα να χειρουργηθώ.Μου συνέστησαν τον κο Αποστόλου ως τον καλύτερο που θα μπορούσα να επισκεφθώ για να τον συμβουλευτώ.Απο την πρώτη στιγμή με καθησύχασε, μου εξήγησε τα πάντα και ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα πριν και μετά την επέμβαση. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα...Σας ευχαριστώ θερμά για ότι κάνατε και για το αμείωτο ενδιαφέρον σας έως και σήμερα.
Επισκέφθηκα πρόσφατα τον ιατρό κατόπιν σύστασης και μόνο τα καλύτερα έχω να πω .Αναλυτικός ,καθησυχαστικός,πρόθυμος να απαντήσει όποια απορία.Σε κάνει να αισθανθείς εμπιστοσύνη στο πρώτο πεντάλεπτο...χειρουργήθηκα άμεσα με τέλεια αποτελέσματα.Το ενδιαφέρον του κατόπιν της επέμβασης αμέριστο .Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.Γιατρε μου να σας έχει ο Θεός πάντα καλά!
Άριστος επαγγελματίας
vasilios kassarasvasilios kassaras
19:25 04 Jun 24
Να βρεις έναν γιατρό είναι εύκολο, το να βρεις έναν εξαιρετικό επιστήμονα, είναι δύσκολο, το να βρεις εξαιρετικό επιστήμονα και υπέροχο άνθρωπο μαζί... αυτό είναι σπανιότατο! Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατρέ μου, γιατί το χαμόγελο σου μου έδωσε θάρρος, η ανθρωπιά σου κουράγιο και οι γνώσεις σου λύση στο πρόβλημα υγείας μου! Μεγάλο ευχαριστώ!
Άριστος επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος, επεξηγηματικός, υπομονετικός, με την ευγένεια και το χαμόγελό του εμπνέει σιγουριά και διώχνει τους φόβους. Δείχνει αμέριστο ενδιαφέρον για τον ασθενή του ακόμα και μετά την εγχείρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατρέ για όλη τη φροντίδα σας.
EVI FLORIDIEVI FLORIDI
21:07 29 Apr 24
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον κύριο Αποστόλου.Άριστος Χειρουργος αλλά κυρίως άριστος άνθρωπος.Δεν έχω συναντήσει τέτοια συμπεριφορά.Υπέροχος άνθρωπος
STRATOS KERAMIANAKISSTRATOS KERAMIANAKIS
17:44 28 Apr 24
Elena GrigorakiElena Grigoraki
16:55 23 Apr 24
Χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο ολική αφαίρεση θυρεοειδούς μετά από παρακέντηση στον Άγιο Σάββα. Δεν ήξερα τον κ. Αποστόλου. Τον επέλεξα από τις κριτικές που διάβασα . Όντως από το πρώτο ραντεβού στο ιατρείο του με τον τρόπο ομιλίας του, μου ενέπνευσε ηρεμία και σιγουριά, λέγοντας αναλυτικά για την μέθοδο της επέμβασης μου έφυγε κάθε φόβος για το επικείμενο χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Όλα πήγαν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο πρώτα από όλα κ.Αποστόλου και μετά τον χειρουργό. ( και τα 5 αστέρια λίγα είναι ) . Εύχομαι να έχετε την υγεία σας πάνω από όλα για να κάνετε καλά και εμάς. Ευχαριστώ από την ψυχή μου. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΆΝΤΑ ΚΑΛΑ.
Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
js_loader