Τι είναι η διεγχειρητική νευροδιέγερση;

Η διεγχειρητική νευροδιέγερση και νευροπαρακολούθηση αποτελούν το πλέον σύγχρονο μέσο διασφάλισης της άριστης λειτουργίας των νεύρων μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.  Η νευροδιέγερση είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται επιτυχώς στις επεμβάσεις στον θυρεοειδή και τους παραθυρεοειδείς αδένες. Ας εξετάσουμε, λοιπόν, τη λειτουργία της μεθόδου και τα πλεονεκτήματά της.

Η λογική πίσω από τη χρήση της νευροδιέγερσης

Βασικότατη πρόκληση του χειρουργού ενδοκρινών αδένων αποτελεί η διασφάλιση της ανατομικής και λειτουργικής ακεραιότητας των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων. Αυτό αφορά τις χειρουργικές επεμβάσεις τόσο στο θυρεοειδή αδένα όσο και τους παραθυρεοειδείς αδένες. Τα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα, δεξιά και αριστερά, εκφύονται από το πνευμονογαστρικό νεύρο. Στη συνέχεια, η πορεία τους είναι παλίνδρομη (ανοδική), πίσω από το σύστοιχο λοβό του θυρεοειδούς αδένα, μεταξύ τραχείας και οισοφάγου. Καταλήγουν στην κρικοθυρεοειδική μεμβράνη, η οποία αποτελεί το σημείο της εισόδου τους εντός του λάρυγγα. Κάθε παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο είναι υπεύθυνο για την κινητικότητα της φωνητικής χορδής και συνεπώς καθοριστικό για την αναπνοή και ομιλία. Η κάκωση του ενός νεύρου μπορεί να οδηγήσει σε βράγχος φωνής. Αντιθέτως, κάκωση και των δύο νεύρων μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια της φωνής, με απόφραξη του αεραγωγού. Σε αυτή την περίπτωση η τραχειοτομή είναι επιτακτική ανάγκη. Λαμβάνοντας υπόψιν τους παραπάνω κινδύνους, η νευροδιέγερση συμβάλλει στη διατήρηση της ακεραιότητας των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων.  

Νευροδιέγερση/Νευροπαρακολούθηση: Μηχανισμός Λειτουργίας

Το νεύρο εκ φύσεως διαθέτει μια ηλεκτρική δραστηριότητα. Η φυσιολογική ηλεκτρική δραστηριότητα του νεύρου αποτελεί και τη βάση της λειτουργίας της νευροδιέγερσης. νευροδιέγερση πριν την αφαίρεση επανέλεγχος μετά την αφαίρεση Με τη χορήγηση μικρής ακίνδυνης ποσότητας ρεύματος προκαλείται ηλεκτρική διέγερση του νεύρου και ανταπόκριση(κίνηση) της σύστοιχης φωνητικής χορδής. Η κίνηση αυτή προκαλεί την επαφή της με το σύστοιχο, ενσωματωμένο στον τραχειοσωλήνα ηλεκτρόδιο. Αυτό επάγει το «κλείσιμο» του νευρομυϊκού κυκλώματος και συνεπώς την παραγωγή ηλεκτρομυογραφικών σημάτων. Τα ηλεκτρομυογραφικά σήματα είναι αντιληπτά, τόσο οπτικά, όσο και ακουστικά, κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Έτσι ο χειρουργός λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάσταση των λαρυγγικών νεύρων σε πραγματικό χρόνο. διεγχειρητική νευροδιέγερση

Νευροδιέγερση: Ποια είναι τα είδη της;

Αναλόγως του μηχανισμού ηλεκτρικής διέγερσης του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου, διακρίνουμε δύο τύπους νευροδιέγερσης:  
  • Διαλείπουσα νευροδιέγερση: ένας στυλεός διεγείρει διαλειπόντως το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο. Η διέγερση του νεύρου λαμβάνει χώρα, μόνον όταν ο στυλεός έρθει σε άμεση επαφή με αυτό από τον χειρουργό.
  • Συνεχής νευροδιέγερση: η διέγερση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου είναι συνεχής, μέσω της χορήγησης μικρής ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος. Η συνεχής διέγερση πραγματοποιείται στο πνευμονογαστρικό νεύρο. Συνεπώς, διεγείρει και το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο. Η συνεχής νευροδιέγερση έχει το πλεονέκτημα της εκτίμησης της λειτουργικότητας του νεύρου σε πραγματικό χρόνο καθ’ όλη τη χειρουργική επέμβαση. Κατά συνέπεια, συμβάλλει στην έγκαιρη αναγνώριση μίας επαπειλούμενης βλάβης του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου.
είδη νευροπαρακολούθησης

Νευροδιέγερση & οφέλη της εφαρμογής της

Στις επεμβάσεις του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων, η οπτική αναγνώριση όπως και η ορθή παρασκευή των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της ανατομικής και λειτουργικής αρτιότητας των νεύρων. Σπανιότερα, ωστόσο, ειδικά σε επανεπεμβάσεις στον τράχηλο, ο διαχωρισμός του νεύρου από άλλες δομές (πχ. μικρά αγγεία) είναι εξαιρετικά δύσκολος. Επιπρόσθετα, η οπτική αναγνώριση του νεύρου δεν εξασφαλίζει από μόνη της και την καλή λειτουργικότητά του. Νευροδιέγερση Νευροδιέγερση Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης αποτελεί η γνώση της λειτουργικότητας των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να αποδειχθεί σωτήριο στις περιπτώσεις διεγχειρητικής απώλειας του σήματος του ενός νεύρου. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης το νεύρο μπορεί να υποστεί βλάβη – συνηθέστερα προσωρινή ή σπανιότερα μόνιμη. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει στον τερματισμό της χειρουργικής επέμβασης και στη μετάθεση της ολοκλήρωσης της ολικής θυρεοειδεκτομής, εφόσον αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ορθή αντιμετώπιση της νόσου σε δεύτερο χρόνο. Στην αντίθετη περίπτωση, η απουσία της νευροπαρακολούθησης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή πληροφόρηση του χειρουργού κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης για τη λειτουργικότητα του νεύρου. Συνεπώς, ο χειρουργός θα συνέχιζε τη χειρουργική επέμβαση, όπως είχε προγραμματίσει, και στην αντίθετη πλευρά. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, θα υπήρχε και ενδεχόμενος κίνδυνος τραυματισμού και του δεύτερου παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου.  

Συμπερασματικά

Θα πρέπει, ωστόσο, πάντοτε να έχουμε στο νου μας, πως η χρήση της διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης δεν αποτελεί πανάκεια. Συνεπώς, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει την άριστη γνώση της ανατομίας, την οπτική αναγνώριση και την ορθή παρασκευή των δύο παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων από έναν έμπειρο χειρουργό ενδοκρινών αδένων. Η διεγχειρητική νευροδιέγερση και νευροπαρακολούθηση θα πρέπει να αποτελεί αρωγό του έμπειρου χειρουργού σε κάθε επέμβαση θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων, ιδιαίτερα δε σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως οι χειρουργικές επανεπεμβάσεις στην περιοχή του τραχήλου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γενικό Χειρουργό, Δρ. Κωνσταντίνο Αποστόλου.

Κύριος στόχος της νευροδιέγερσης είναι η διατήρηση και η εξασφάλιση της λειτουργικής ακεραιότητας των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων κατά τη διάρκεια κάποιας χειρουργικής επέμβασης που αφορά στον θυρεοειδή ή τους παραθυρεοειδείς αδένες.

Για να επιτευχθεί αυτό, χορηγείται μια μικρή ακίνδυνη ποσότητα ρεύματος που προκαλεί την ηλεκτρική διέγερση του νεύρου και την κίνηση της σύστοιχης φωνητικής χορδής, η οποία έρχεται έτσι σε επαφή με το σύστοιχο ηλεκτρόδιο που είναι ενσωματωμένο στον τραχειοσωλήνα, με αποτέλεσμα την παραγωγή ηλεκτρομυογραφικών σημάτων. Τα σήματα αυτά με τη σειρά τους ενημερώνουν τον χειρουργό σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της επέμβασης για την λειτουργική ακεραιότητα του νεύρου.

  • Διαλείπουσα νευροδιέγερση
  • Συνεχής νευροδιέγερση

Προσφέρει στον χειρουργό την πλήρη γνώση της λειτουργικότητας των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται οποιοσδήποτε τραυματισμός του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου.

     
Therese AlatsiTherese Alatsi
00:44 27 Nov 23
Αφάνταστα χαίρομαι που επέλεξα τον καλύτερο γιατρό. Ο κύριος Αποστόλου με νοιάστηκε και με φρόντισε καλύτερα από όσο θα μπορούσα ποτέ να περιμένω. Στην κυριολεξία με έσωσε. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα και σαν γιατρό και σαν άνθρωπο.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συστήσω ανεπιφύλακτα τον επιστήμονα και πάνω απ'όλα άνθρωπο Κύριο Αποστόλου . Έχω εκπλαγεί με τον τρόπο που προσέγγισε το τόσο σοβαρό πρόβλημά μου . Αποτελεί εξαίρεση στο χώρο της χειρουργικής και ενδιαφέρεται από καρδιάς για τους ασθενείς του. Άριστος!Σας είμαι υπόχρεη για μια ζωή!
Vasileios PassosVasileios Passos
08:19 22 Oct 23
Κορυφαίος χειρουργός θυρεοειδούς και φοβερή όλη η ομάδα του γιατρού!! Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος από το χειρουργείο, την ανθρωπιά τους και από το ότι ήταν συνεχώς δίπλα μου, ανεξαρτήτως ώρας!!Ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι λίγο για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη μου!
panagiotis sotiraspanagiotis sotiras
07:22 16 Oct 23
Έκανα αφαίρεση κύστης από την περιοχή της μασχάλης με μεγάλη επιτυχία.Ευχαριστω πολύ για όλα.Εξαιρετικός γιατρός και καλός άνθρωπος.
Έχοντας τις καλύτερες των εντυπώσεων από τον γιατρό από το χειρουργείο στο θυρεοειδή της φίλης μου, επισκέφθηκα το χειρουργό θυρεοειδούς κ. Αποστόλου, καθώς η νόσος Graves στο θυρεοειδή από την οποία έπασχα μου είπαν πως χρειάζεται πλέον χειρουργείο. Η επέμβαση έγινε και όλα πήγαν άψογα, ενώ και η φωνή μου που με απασχολούσε ιδιαίτερα δεν έχει αλλάξει καθόλου.Γιατρέ μου, σε ευχαριστούμε και πάλι οικογενειακώς για όλα όσα έκανες για εμάς!!
Aggelos KokonaAggelos Kokona
09:08 21 Sep 23
Ο καλύτερος χειρουργός της Ελλάδας. Βοήθησε τη μητέρα μου στην αντιμετώπιση του θυρεοειδή που την ταλαιπωρούσε καιρό. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.
Helen IoannidouHelen Ioannidou
13:40 20 Sep 23
Εξαιρετικός χειρουργός θυρεοειδούς και καταπληκτικός άνθρωπος! Μου εξήγησε τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια και κάθε άγχος που είχα απλά έφυγε. Ένιωσα αμέσως εμπιστοσύνη και εννοείται όλα πήγαν τέλεια! Σας ευχαριστώ πολύ για όλα!
George Kalog.George Kalog.
12:25 20 Sep 23
Ένας εξαιρετικός χειρούργος θυρεοειδούς.Δίπλα μας από την πρώτη στιγμή!Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνατε για εμάς.
Ο καλύτερος χειρουργός θυρεοειδούς. Εξαιρετικός γιατρός, σοβαρός άνθρωπος, με ευγένεια και γλυκύτητα. Τον ευχαριστώ θερμά που όχι μόνο ήταν υπομονετικός μαζί μου, αλλά απάντησε σε κάθε προσωπική κλήση με ηρεμία και κατανόηση. Πολύ καλό team, με αμεσότητα και κατάρτιση.
Αγαπητέ κύριε Αποστόλου σας ευχαριστώ θερμά για την υπεύθυνη ιατρική παρακολούθηση πριν και μετά το χειρουργείο ολικής αφαίρεσης θυρεοειδούς .Έπειτα από δέκα χρόνια απίστευτης ταλαιπωρίας παλεύοντας με τη νόσο graves χωρίς αποτέλεσμα είχα χάσει κάθε ελπίδα...Με την δική σας βοήθεια και μέσα από την άρτια επιστημονική σας κατάρτιση, την ανθρώπινη επικοινωνία, τη στήριξή και το σεβασμό στον ασθενή, μου χαρίσατε μια ποιότητα ζωής που δύσκολα διασφαλίζεται σ' ασθενείς με τη συγκεκριμένη νόσο. Μαζί με την οικογένεια μου σας ευχόμαστε να συνεχίσετε τη λαμπρή σας πορεία στηρίζοντας τον συνάνθρωπο με τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο ασκείται την ιατρική σαν λειτούργημα βάσει της αντίληψης ότι η υγεία αποτελεί αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την αγάπη,την ευγένεια και την αφοσίωση σας στο χώρο της υγείας που υπηρετείτε με παραδειγματική ανθρωπιά!
js_loader