Τι είναι η Ενδοσκοπική Θυρεοειδεκτομή;

Η ενδοσκοπική ή ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (Minimally Invasive Surgery – MIS) καθίσταται συνεχώς όλο και πιο δημοφιλής. Ήδη από την πραγματοποίηση της πρώτης ενδοσκοπικής (λαπαροσκοπικής) χολοκυστεκτομής στα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι ενδοσκοπικές τεχνικές έχουν κυριαρχήσει σε όλους σχεδόν τους τομείς της χειρουργικής.

Η επικράτηση αυτή των ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών τεχνικών οφείλεται στα αποδεδειγμένα πλεονεκτήματά τους, που συνίστανται στο μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο και συνεπώς στην ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές δραστηριότητές του, αλλά και στο καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμά τους, συγκριτικά με τις κλασικές χειρουργικές τεχνικές.

Η ανατομική θέση του θυρεοειδούς αδένα κατέστησε δυσχερή την πρώιμη εφαρμογή των ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών τεχνικών στη χειρουργική θεραπεία των παθήσεών του. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην έλλειψη μίας φυσικής κοιλότητας εντός της οποίας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όλοι οι χειρουργικοί χειρισμοί. Ως εκ τούτου, όλος ο απαιτούμενος για τους χειρουργικούς χειρισμούς χώρος θα πρέπει να δημιουργηθεί εξ’ αρχής και με απόλυτη προσοχή, εξαιτίας των ευγενών δομών του τραχήλου και της ανάγκης για ένα άριστο μετεγχειρητικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Τύποι Ενδοσκοπικής Θυρεοειδεκτομής

Η ενδοσκοπική θυρεοειδεκτομή ξεκίνησε να εφαρμόζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Με βάση την χειρουργική προσπέλαση, οι ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές προσπελάσεις στην περιοχή του τραχήλου περιλαμβάνουν την άμεση ή τραχηλική προσπέλαση και την έμμεση ή εξωτραχηλική προσπέλαση

Η άμεση προσπέλαση περιλαμβάνει τη δημιουργία μίας μικρής τομής στην περιοχή του τραχήλου, μέσω της οποίας διέρχονται ενδοσκοπικά χειρουργικά εργαλεία, με την εξαίρεση του θυρεοειδούς αδένα να πραγματοποιείται μέσω της τραχηλικής αυτής τομής. Το σημαντικό πλεονέκτημα της άμεσης ελάχιστα επεμβατικής προσπέλασης του θυρεοειδούς αδένα αποτελεί το αποδεδειγμένο καλύτερο μετεγχειρητικό αισθητικό αποτέλεσμα σε σύγκριση με τη συμβατική θυρεοειδεκτομή.

Η εξωτραχηλική ή έμμεση προσπέλαση περιλαμβάνει τη μασχαλιαία και την οπισθοωτιαία προσπέλαση, όπως και την προσπέλαση διά της θηλής του μαστού. Το σημαντικό πλεονέκτημά της συνίσταται στο αποδεδειγμένο καλύτερο μετεγχειρητικό αισθητικό αποτέλεσμα, σε σύγκριση τόσο με τη συμβατική όσο και με την άμεση προσπέλαση. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί πως το βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα των εξωτραχηλικών προσπελάσεων οφείλεται κυρίως στη μετάθεση των τομών σε άλλα όχι τόσο εμφανή σημεία του σώματος, παρά στη δημιουργία μικρότερων τομών και ανατομικών παρασκευών.

Διαστοματική Ενδοσκοπική Θυρεοειδεκτομή

Τη λύση στο πρόβλημα των μετεγχειρητικών ουλών ήρθε να δώσει η διαστοματική ενδοσκοπική θυρεοειδεκτομή (Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach – TOETVA), η οποία αποτελεί μία καινοτόμο τεχνική πλήρως απαλλαγμένη από τομές στο δέρμα και συνεπώς από μετεγχειρητικές ουλές. Η μικρή απόσταση μεταξύ της στοματικής κοιλότητας και του θυρεοειδούς αδένα δεν απαιτεί εκτεταμένες ανατομικές παρασκευές, ενώ η ευκολία συρραφής του βλεννογόνου του στοματικής κοιλότητας καθώς και η άριστη επούλωσή του άνευ ορατών ουλών αποτελούν τα θεμέλια μίας επιτυχημένης τραχηλικής ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου θυρεοειδεκτομής.

Η τεχνική πραγματοποιείται σε ασθενείς που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως αυτά έχουν διεθνώς θεσπιστεί, και περιλαμβάνουν ασθενείς με θυρεοειδή αδένα μικρής διαμέτρου, όγκο του θυρεοειδούς αδένα μικρότερο ή ίσο των 45 ml, θυρεοειδικούς όζους με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 50 mm και καλοήθεις θυρεοειδικούς όζους. Ωστόσο, τα τελευταία έτη κάποιες τροποποιήσεις των ανωτέρω κριτηρίων επιτρέπουν την εφαρμογή της μεθόδου σε επιλεγμένες περιπτώσεις καρκίνου του θυρεοειδούς αδένα.

Η διαστοματική ενδοσκοπική θυρεοειδεκτομή πραγματοποιείται μέσω τριών χειρουργικών αυλών εργασίας (trocar) που τοποθετούνται στην έσω επιφάνεια του κάτω χείλους του στόματος. Ακολουθεί η εμφύσηση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε χαμηλή πίεση και η δημιουργία του χειρουργικού πεδίου με παρασκευή του πρόσθιου τραχηλικού διαμερίσματος από το κάτω χείλος έως το στέρνο και πλαγίως έως τους στερνοκλειδομαστοειδείς μύες. Η ενδοσκοπική θυρεοειδεκτομή πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών ενδοσκοπικών εργαλείων, ενώ η τεχνική επιτρέπει και την εφαρμογή της διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης για τη διεγχειρητική παρακολούθηση της λειτουργικότητας και ακεραιότητας τόσο των παλίνδρομων όσο και των άνω λαρυγγικών νεύρων.

Μετεγχειρητική Ανάρρωση

Οι ασθενείς μετά την πάροδο μερικών ωρών από την χειρουργική επέμβαση είναι πλήρως απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε ενδοφλέβια αγωγή και μπορούν να μιλήσουν, να σιτισθούν και να κινητοποιηθούν κανονικά, ακριβώς όπως πριν την επέμβαση. Το επόμενο πρωινό, οι ασθενείς επιστρέφουν στην οικία τους και στις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Παρά την ιδιαίτερη τεχνική δυσκολία της διαστοματικής ενδοσκοπικής θυρεοειδεκτομής, πρόσφατες δημοσιευμένες μελέτες έχουν αποδείξει πως η τεχνική είναι εξίσου ασφαλής με τη συμβατική θυρεοειδεκτομή, ενώ κατέχει σημαντικό πλεονέκτημα όσον αφορά στο μετεγχειρητικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Συμπερασματικά, η διαστοματική ενδοσκοπική προσπέλαση αποτελεί μία καινοτόμο και ιδιαίτερη ασφαλή μέθοδο θυρεοειδεκτομής, με την προϋπόθεση πως οι σαφείς ενδείξεις της μεθόδου πληρούνται στο ακέραιο και πως η μέθοδος πραγματοποιείται από εξειδικευμένο χειρουργό ενδοκρινών αδένων με άριστη εκπαίδευση και εμπειρία στην εν λόγω τεχνική. Εξαιτίας της αποδεδειγμένης ασφάλειας και αποτελεσματικότητας αλλά και του άριστου αισθητικού αποτελέσματός της, η τεχνική τυγχάνει ολοένα και μεγαλύτερης αποδοχής τα τελευταία χρόνια και αποτελεί μέχρι σήμερα τη μοναδική μέθοδο θυρεοειδεκτομής χωρίς τομή στο δέρμα και συνεπώς χωρίς εμφανή ουλή.  

 

 

Αντιμετώπισα ένα σοβαρό θέμα υγείας και χρειάστηκε άμεσα να χειρουργηθώ.Μου συνέστησαν τον κο Αποστόλου ως τον καλύτερο που θα μπορούσα να επισκεφθώ για να τον συμβουλευτώ.Απο την πρώτη στιγμή με καθησύχασε, μου εξήγησε τα πάντα και ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα πριν και μετά την επέμβαση. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα...Σας ευχαριστώ θερμά για ότι κάνατε και για το αμείωτο ενδιαφέρον σας έως και σήμερα.
Επισκέφθηκα πρόσφατα τον ιατρό κατόπιν σύστασης και μόνο τα καλύτερα έχω να πω .Αναλυτικός ,καθησυχαστικός,πρόθυμος να απαντήσει όποια απορία.Σε κάνει να αισθανθείς εμπιστοσύνη στο πρώτο πεντάλεπτο...χειρουργήθηκα άμεσα με τέλεια αποτελέσματα.Το ενδιαφέρον του κατόπιν της επέμβασης αμέριστο .Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.Γιατρε μου να σας έχει ο Θεός πάντα καλά!
Άριστος επαγγελματίας
vasilios kassarasvasilios kassaras
19:25 04 Jun 24
Να βρεις έναν γιατρό είναι εύκολο, το να βρεις έναν εξαιρετικό επιστήμονα, είναι δύσκολο, το να βρεις εξαιρετικό επιστήμονα και υπέροχο άνθρωπο μαζί... αυτό είναι σπανιότατο! Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατρέ μου, γιατί το χαμόγελο σου μου έδωσε θάρρος, η ανθρωπιά σου κουράγιο και οι γνώσεις σου λύση στο πρόβλημα υγείας μου! Μεγάλο ευχαριστώ!
Άριστος επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος, επεξηγηματικός, υπομονετικός, με την ευγένεια και το χαμόγελό του εμπνέει σιγουριά και διώχνει τους φόβους. Δείχνει αμέριστο ενδιαφέρον για τον ασθενή του ακόμα και μετά την εγχείρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατρέ για όλη τη φροντίδα σας.
EVI FLORIDIEVI FLORIDI
21:07 29 Apr 24
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον κύριο Αποστόλου.Άριστος Χειρουργος αλλά κυρίως άριστος άνθρωπος.Δεν έχω συναντήσει τέτοια συμπεριφορά.Υπέροχος άνθρωπος
STRATOS KERAMIANAKISSTRATOS KERAMIANAKIS
17:44 28 Apr 24
Elena GrigorakiElena Grigoraki
16:55 23 Apr 24
Χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο ολική αφαίρεση θυρεοειδούς μετά από παρακέντηση στον Άγιο Σάββα. Δεν ήξερα τον κ. Αποστόλου. Τον επέλεξα από τις κριτικές που διάβασα . Όντως από το πρώτο ραντεβού στο ιατρείο του με τον τρόπο ομιλίας του, μου ενέπνευσε ηρεμία και σιγουριά, λέγοντας αναλυτικά για την μέθοδο της επέμβασης μου έφυγε κάθε φόβος για το επικείμενο χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Όλα πήγαν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο πρώτα από όλα κ.Αποστόλου και μετά τον χειρουργό. ( και τα 5 αστέρια λίγα είναι ) . Εύχομαι να έχετε την υγεία σας πάνω από όλα για να κάνετε καλά και εμάς. Ευχαριστώ από την ψυχή μου. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΆΝΤΑ ΚΑΛΑ.
Katerina DrivilaKaterina Drivila
16:27 07 Apr 24
Ο Δρ.Αποστολου είναι ο γιατρός που θα εξαλείψει κάθε φόβο σου με το χαμόγελο του.Τελειος επιστημών με πείρα και άνθρωπος.Τετοια ευγένεια,ειλικρίνεια,αισιοδοξία και αφοσίωση σπανίζει να συναντήσει κανείς.Ειναι πολύ καλός γενικός χειρουργός με εξειδίκευση σε παθήσεις θυρεοειδούς/παραθυρεοειδων. Αριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με σεβασμό και αγάπη προς τον ασθενή και όχι το συμφέρον.Τηρει αληθινά τον όρκο του Ιπποκράτη.THE BEST SURGEON EVER!!! 💯 💯💯THANK YOU!!!
ΔημήτριοςΔημήτριος
13:06 03 Apr 24
Ο καλύτερος χειρούργος για θυρεοειδή!!!Ειμαι 34ετων, πριν περίπου 1 μηνα βγήκε θετική η παρακέντηση θυρεοειδούς που εκανα στον Κο Κατσαούνο τον οποίο με σύστησε ο ενδοκρινολόγος μου !Μαζί με τον πατέρα μου ψάχναμε τους καλύτερους γιατρούς, μέσα στο αγχος που είχαμε ψαξαμε στο διαδίκτυο κ διαβάσαμε για τον Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλείσαμε κατευθείαν ραντεβού ....ειλικρινά δεν ξέρω μόνο που τον είδαμε είπαμε και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο!!! Ο άνθρωπος μόνο απ' την ηρεμία που έβγαζε καθως μας μιλούσε ήταν πολυ αναλυτικός, πολύ διαβασμένος, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφαλεια !!! Θυμαμαι κιόλας επειδή η κατάσταση μου δεν είχε και πολλα περιθώρια, μου λέει παιδί μου σου έχω κλείσει ήδη δωματιο και δεν θέλω χρήματα επειδή ημουν δύσκολα οικονομικά !!!! Μου έκανε το χειρουργείο, μου χάρισε υπέροχη κ ανώδυνη εμπειρία, είμαι καλα σαν να μην είχα ποτέ τίποτα!!!!Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τον Άνθρωπο,γιατρό κ πλεον φίλο μου!!! Θα τον ευγνωμονώ για μια ζωη !!
Εξαιρετικός ιατρός, και ειδήμον στον τομέα του.Έχει χειρουργήσει και εμένα, και την μητέρα μου, και είμαστε αμφότεροι ευγνώμονες στον εκπληκτικό επιστήμονα, που απλοποίησε τις ζωές μας. Πλέον όμως από πολύ καλός ιατρός, ο συγκεκριμένος τυγχάνει να είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος νοιάζεται ειλικρινά για τον ασθενή, και διαθέτει την φιλοσοφία πως τελεί λειτούργημα, και όχι επάγγελμα...Τέτοιοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στον συγκεκριμένο χώρο, σπανίζουν !!!
Yannis FrydakisYannis Frydakis
07:23 07 Mar 24
Εξαίρετος άνθρωπος και γιατρός. Σου εμπνέει σιγουριά με τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό του, και με την οικειότητα του τον νιώθεις σαν να είναι δικός σου άνθρωπος. Εξαιρετικός.
efibozikaefibozika
07:23 27 Feb 24
Εξαιρετικός γιατρος με ήθος και ανθρωπιά!Είχα hashimoto με graves που είχε οδηγήσει σε ευμεγέθη βρογχοκηλη.3 χρόνια αναποτελεσματικες θεραπείες και ακαρπες επισκέψεις σε αρκετούς γιατρούς.Ο Κ.Αποστολου μου έδωσε την κατάλληλη θεραπεια και ανέλαβε το δύσκολο χειρουργείο το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία.Καταρτισμενος,επεξηγηματικος,φιλικός.Ευχαριστω γιατρε για ολα μου δώσατε πίσω τη ζωή μου.
Maria AthanasopoulouMaria Athanasopoulou
11:48 16 Feb 24
Ο Δρ. Απόστολου είναι καταπληκτικός επιστήμονας και υπέροχος άνθρωπος. Αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τους ασθενείς του και διευκρινίζει υπομονετικά κάθε ερώτηση σχετικά με την επέμβαση και την ασθένεια. Αναζήτησα μια δεύτερη γνώμη για την πάθηση μου, αλλά τελικά του εμπιστεύθηκα όλη την θεραπεία μου, γιατί με έπεισε ως επιστήμονας και ως άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
anna konstantinidouanna konstantinidou
19:47 07 Feb 24
Ο Δρ. Αποστόλου είναι ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ένας εξαίρετος επιστήμονας που αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει τους ασθενείς του με ήθος αγάπη απλότητα και με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει τιμώντας τον όρκο του στο έπακρο. Από την συμβουλή και την πιο μικρή ιατρική πράξη μέχρι το σοβαρότερο χειρουργείο έχουν την απόλυτη προσοχή του και έννοια. Τον ευχαριστώ βαθιά
js_loader