Τι είναι η Ενδοσκοπική Θυρεοειδεκτομή;

Η ενδοσκοπική ή ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (Minimally Invasive Surgery – MIS) καθίσταται συνεχώς όλο και πιο δημοφιλής. Ήδη από την πραγματοποίηση της πρώτης ενδοσκοπικής (λαπαροσκοπικής) χολοκυστεκτομής στα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι ενδοσκοπικές τεχνικές έχουν κυριαρχήσει σε όλους σχεδόν τους τομείς της χειρουργικής.

Η επικράτηση αυτή των ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών τεχνικών οφείλεται στα αποδεδειγμένα πλεονεκτήματά τους, που συνίστανται στο μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο και συνεπώς στην ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές δραστηριότητές του, αλλά και στο καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμά τους, συγκριτικά με τις κλασικές χειρουργικές τεχνικές.

Η ανατομική θέση του θυρεοειδούς αδένα κατέστησε δυσχερή την πρώιμη εφαρμογή των ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών τεχνικών στη χειρουργική θεραπεία των παθήσεών του. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην έλλειψη μίας φυσικής κοιλότητας εντός της οποίας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όλοι οι χειρουργικοί χειρισμοί. Ως εκ τούτου, όλος ο απαιτούμενος για τους χειρουργικούς χειρισμούς χώρος θα πρέπει να δημιουργηθεί εξ’ αρχής και με απόλυτη προσοχή, εξαιτίας των ευγενών δομών του τραχήλου και της ανάγκης για ένα άριστο μετεγχειρητικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Τύποι Ενδοσκοπικής Θυρεοειδεκτομής

Η ενδοσκοπική θυρεοειδεκτομή ξεκίνησε να εφαρμόζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Με βάση την χειρουργική προσπέλαση, οι ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές προσπελάσεις στην περιοχή του τραχήλου περιλαμβάνουν την άμεση ή τραχηλική προσπέλαση και την έμμεση ή εξωτραχηλική προσπέλαση

Η άμεση προσπέλαση περιλαμβάνει τη δημιουργία μίας μικρής τομής στην περιοχή του τραχήλου, μέσω της οποίας διέρχονται ενδοσκοπικά χειρουργικά εργαλεία, με την εξαίρεση του θυρεοειδούς αδένα να πραγματοποιείται μέσω της τραχηλικής αυτής τομής. Το σημαντικό πλεονέκτημα της άμεσης ελάχιστα επεμβατικής προσπέλασης του θυρεοειδούς αδένα αποτελεί το αποδεδειγμένο καλύτερο μετεγχειρητικό αισθητικό αποτέλεσμα σε σύγκριση με τη συμβατική θυρεοειδεκτομή.

Η εξωτραχηλική ή έμμεση προσπέλαση περιλαμβάνει τη μασχαλιαία και την οπισθοωτιαία προσπέλαση, όπως και την προσπέλαση διά της θηλής του μαστού. Το σημαντικό πλεονέκτημά της συνίσταται στο αποδεδειγμένο καλύτερο μετεγχειρητικό αισθητικό αποτέλεσμα, σε σύγκριση τόσο με τη συμβατική όσο και με την άμεση προσπέλαση. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί πως το βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα των εξωτραχηλικών προσπελάσεων οφείλεται κυρίως στη μετάθεση των τομών σε άλλα όχι τόσο εμφανή σημεία του σώματος, παρά στη δημιουργία μικρότερων τομών και ανατομικών παρασκευών.

Διαστοματική Ενδοσκοπική Θυρεοειδεκτομή

Τη λύση στο πρόβλημα των μετεγχειρητικών ουλών ήρθε να δώσει η διαστοματική ενδοσκοπική θυρεοειδεκτομή (Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach – TOETVA), η οποία αποτελεί μία καινοτόμο τεχνική πλήρως απαλλαγμένη από τομές στο δέρμα και συνεπώς από μετεγχειρητικές ουλές. Η μικρή απόσταση μεταξύ της στοματικής κοιλότητας και του θυρεοειδούς αδένα δεν απαιτεί εκτεταμένες ανατομικές παρασκευές, ενώ η ευκολία συρραφής του βλεννογόνου του στοματικής κοιλότητας καθώς και η άριστη επούλωσή του άνευ ορατών ουλών αποτελούν τα θεμέλια μίας επιτυχημένης τραχηλικής ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου θυρεοειδεκτομής.

Η τεχνική πραγματοποιείται σε ασθενείς που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως αυτά έχουν διεθνώς θεσπιστεί, και περιλαμβάνουν ασθενείς με θυρεοειδή αδένα μικρής διαμέτρου, όγκο του θυρεοειδούς αδένα μικρότερο ή ίσο των 45 ml, θυρεοειδικούς όζους με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 50 mm και καλοήθεις θυρεοειδικούς όζους. Ωστόσο, τα τελευταία έτη κάποιες τροποποιήσεις των ανωτέρω κριτηρίων επιτρέπουν την εφαρμογή της μεθόδου σε επιλεγμένες περιπτώσεις καρκίνου του θυρεοειδούς αδένα.

Η διαστοματική ενδοσκοπική θυρεοειδεκτομή πραγματοποιείται μέσω τριών χειρουργικών αυλών εργασίας (trocar) που τοποθετούνται στην έσω επιφάνεια του κάτω χείλους του στόματος. Ακολουθεί η εμφύσηση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε χαμηλή πίεση και η δημιουργία του χειρουργικού πεδίου με παρασκευή του πρόσθιου τραχηλικού διαμερίσματος από το κάτω χείλος έως το στέρνο και πλαγίως έως τους στερνοκλειδομαστοειδείς μύες. Η ενδοσκοπική θυρεοειδεκτομή πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών ενδοσκοπικών εργαλείων, ενώ η τεχνική επιτρέπει και την εφαρμογή της διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης για τη διεγχειρητική παρακολούθηση της λειτουργικότητας και ακεραιότητας τόσο των παλίνδρομων όσο και των άνω λαρυγγικών νεύρων.

Μετεγχειρητική Ανάρρωση

Οι ασθενείς μετά την πάροδο μερικών ωρών από την χειρουργική επέμβαση είναι πλήρως απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε ενδοφλέβια αγωγή και μπορούν να μιλήσουν, να σιτισθούν και να κινητοποιηθούν κανονικά, ακριβώς όπως πριν την επέμβαση. Το επόμενο πρωινό, οι ασθενείς επιστρέφουν στην οικία τους και στις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Παρά την ιδιαίτερη τεχνική δυσκολία της διαστοματικής ενδοσκοπικής θυρεοειδεκτομής, πρόσφατες δημοσιευμένες μελέτες έχουν αποδείξει πως η τεχνική είναι εξίσου ασφαλής με τη συμβατική θυρεοειδεκτομή, ενώ κατέχει σημαντικό πλεονέκτημα όσον αφορά στο μετεγχειρητικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Συμπερασματικά, η διαστοματική ενδοσκοπική προσπέλαση αποτελεί μία καινοτόμο και ιδιαίτερη ασφαλή μέθοδο θυρεοειδεκτομής, με την προϋπόθεση πως οι σαφείς ενδείξεις της μεθόδου πληρούνται στο ακέραιο και πως η μέθοδος πραγματοποιείται από εξειδικευμένο χειρουργό ενδοκρινών αδένων με άριστη εκπαίδευση και εμπειρία στην εν λόγω τεχνική. Εξαιτίας της αποδεδειγμένης ασφάλειας και αποτελεσματικότητας αλλά και του άριστου αισθητικού αποτελέσματός της, η τεχνική τυγχάνει ολοένα και μεγαλύτερης αποδοχής τα τελευταία χρόνια και αποτελεί μέχρι σήμερα τη μοναδική μέθοδο θυρεοειδεκτομής χωρίς τομή στο δέρμα και συνεπώς χωρίς εμφανή ουλή.  

 

 

efibozikaefibozika
07:23 27 Feb 24
Εξαιρετικός γιατρος με ήθος και ανθρωπιά!Είχα hashimoto με graves που είχε οδηγήσει σε ευμεγέθη βρογχοκηλη.3 χρόνια αναποτελεσματικες θεραπείες και ακαρπες επισκέψεις σε αρκετούς γιατρούς.Ο Κ.Αποστολου μου έδωσε την κατάλληλη θεραπεια και ανέλαβε το δύσκολο χειρουργείο το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία.Καταρτισμενος,επεξηγηματικος,φιλικός.Ευχαριστω γιατρε για ολα μου δώσατε πίσω τη ζωή μου.
Maria AthanasopoulouMaria Athanasopoulou
11:48 16 Feb 24
Ο Δρ. Απόστολου είναι καταπληκτικός επιστήμονας και υπέροχος άνθρωπος. Αντιμετωπίζει με μεγάλη ευαισθησία τους ασθενείς του και διευκρινίζει υπομονετικά κάθε ερώτηση σχετικά με την επέμβαση και την ασθένεια. Αναζήτησα μια δεύτερη γνώμη για την πάθηση μου, αλλά τελικά του εμπιστεύθηκα όλη την θεραπεία μου, γιατί με έπεισε ως επιστήμονας και ως άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
anna konstantinidouanna konstantinidou
19:47 07 Feb 24
Ο Δρ. Αποστόλου είναι ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ένας εξαίρετος επιστήμονας που αντιμετωπίζει και αγκαλιάζει τους ασθενείς του με ήθος αγάπη απλότητα και με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει τιμώντας τον όρκο του στο έπακρο. Από την συμβουλή και την πιο μικρή ιατρική πράξη μέχρι το σοβαρότερο χειρουργείο έχουν την απόλυτη προσοχή του και έννοια. Τον ευχαριστώ βαθιά
Vasileia SekVasileia Sek
17:23 06 Feb 24
Πρόσφατα επισκεφτήκαμε στο ιατρείο του τον εξαιρετικό ιατρό κύριο Αποστόλου. Ο χειρουργός εξέτασε και χειρούργησε την μητέρα μου. Η οποία είναι διαβητική και της αφαίρεσε με απόλυτη επιτυχία τον θυρεοειδή αδένα ο οποίος είχε πολλαπλούς όζους.Σας ευχαριστούμε ιατρέ για όλα και θα σας συστήνω ανεπιφύλακτα!
Πρόσφατα απευθύνθηκα στον χειρουργό κ. Αποστόλου. Εξαιρετικός γιατρός, καταρτισμενος, σου εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα για κάθε θέμα με τον θυρεοειδή αδένα.
Επεξηγηματικός. ήρεμος, ειλικρινής. Η επιστήμη κερδίζει με την παρουσία του.
Nikos DimopoulosNikos Dimopoulos
11:37 01 Feb 24
Εξαιρετικός επιστήμονας, υπέροχος άνθρωπος! Χειρουργηθηκα για αδενωμα παραθυρεοειδους και όλα πήγαν τέλεια. Τον γιατρό τον συστήνω ανεπιφύλακτα και τον ευχαριστώ για όλα όσα έκανε .
Εξαίρετος γιατρός και υπέροχος άνθρωπος.. Έδωσε λύση στο πρόβλημα μου και τον ευχαριστώ πολύ για όλα..
Aggeliki MitrakouAggeliki Mitrakou
22:03 13 Jan 24
Οι λέξεις είναι φτωχές για να περιγράψουν το πόσο εξαίρετος επιστήμονας είναι ο κ. Αποστόλου. Ακόμη πιο σημαντικό από αυτό όμως είναι, το ποσο καταπληκτικός άνθρωπος είναι ! Γιατρέ μου, σας υπέρ ευχαριστώ για όλα ! Να είστε πάντα καλά !
js_loader