Καλέστε μας
6940167070
Βασ. Σοφίας 124Β
Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11526
Ηροδότου 22
Γλυφάδα Τ.Κ. 16675

Τι είναι η Ενδοσκοπική Θυρεοειδεκτομή;

Η ενδοσκοπική ή ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (Minimally Invasive Surgery – MIS) καθίσταται συνεχώς όλο και πιο δημοφιλής. Ήδη από την πραγματοποίηση της πρώτης ενδοσκοπικής (λαπαροσκοπικής) χολοκυστεκτομής στα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι ενδοσκοπικές τεχνικές έχουν κυριαρχήσει σε όλους σχεδόν τους τομείς της χειρουργικής.

Η επικράτηση αυτή των ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών τεχνικών οφείλεται στα αποδεδειγμένα πλεονεκτήματά τους, που συνίστανται στο μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο και συνεπώς στην ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές δραστηριότητές του, αλλά και στο καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμά τους, συγκριτικά με τις κλασικές χειρουργικές τεχνικές.

Η ανατομική θέση του θυρεοειδούς αδένα κατέστησε δυσχερή την πρώιμη εφαρμογή των ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών τεχνικών στη χειρουργική θεραπεία των παθήσεών του. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην έλλειψη μίας φυσικής κοιλότητας εντός της οποίας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όλοι οι χειρουργικοί χειρισμοί. Ως εκ τούτου, όλος ο απαιτούμενος για τους χειρουργικούς χειρισμούς χώρος θα πρέπει να δημιουργηθεί εξ’ αρχής και με απόλυτη προσοχή, εξαιτίας των ευγενών δομών του τραχήλου και της ανάγκης για ένα άριστο μετεγχειρητικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Τύποι Ενδοσκοπικής Θυρεοειδεκτομής

Η ενδοσκοπική θυρεοειδεκτομή ξεκίνησε να εφαρμόζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Με βάση την χειρουργική προσπέλαση, οι ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές προσπελάσεις στην περιοχή του τραχήλου περιλαμβάνουν την άμεση ή τραχηλική προσπέλαση και την έμμεση ή εξωτραχηλική προσπέλαση

Η άμεση προσπέλαση περιλαμβάνει τη δημιουργία μίας μικρής τομής στην περιοχή του τραχήλου, μέσω της οποίας διέρχονται ενδοσκοπικά χειρουργικά εργαλεία, με την εξαίρεση του θυρεοειδούς αδένα να πραγματοποιείται μέσω της τραχηλικής αυτής τομής. Το σημαντικό πλεονέκτημα της άμεσης ελάχιστα επεμβατικής προσπέλασης του θυρεοειδούς αδένα αποτελεί το αποδεδειγμένο καλύτερο μετεγχειρητικό αισθητικό αποτέλεσμα σε σύγκριση με τη συμβατική θυρεοειδεκτομή.

Η εξωτραχηλική ή έμμεση προσπέλαση περιλαμβάνει τη μασχαλιαία και την οπισθοωτιαία προσπέλαση, όπως και την προσπέλαση διά της θηλής του μαστού. Το σημαντικό πλεονέκτημά της συνίσταται στο αποδεδειγμένο καλύτερο μετεγχειρητικό αισθητικό αποτέλεσμα, σε σύγκριση τόσο με τη συμβατική όσο και με την άμεση προσπέλαση. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί πως το βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα των εξωτραχηλικών προσπελάσεων οφείλεται κυρίως στη μετάθεση των τομών σε άλλα όχι τόσο εμφανή σημεία του σώματος, παρά στη δημιουργία μικρότερων τομών και ανατομικών παρασκευών.

Διαστοματική Ενδοσκοπική Θυρεοειδεκτομή

Τη λύση στο πρόβλημα των μετεγχειρητικών ουλών ήρθε να δώσει η διαστοματική ενδοσκοπική θυρεοειδεκτομή (Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach – TOETVA), η οποία αποτελεί μία καινοτόμο τεχνική πλήρως απαλλαγμένη από τομές στο δέρμα και συνεπώς από μετεγχειρητικές ουλές. Η μικρή απόσταση μεταξύ της στοματικής κοιλότητας και του θυρεοειδούς αδένα δεν απαιτεί εκτεταμένες ανατομικές παρασκευές, ενώ η ευκολία συρραφής του βλεννογόνου του στοματικής κοιλότητας καθώς και η άριστη επούλωσή του άνευ ορατών ουλών αποτελούν τα θεμέλια μίας επιτυχημένης τραχηλικής ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου θυρεοειδεκτομής.

Η τεχνική πραγματοποιείται σε ασθενείς που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως αυτά έχουν διεθνώς θεσπιστεί, και περιλαμβάνουν ασθενείς με θυρεοειδή αδένα μικρής διαμέτρου, όγκο του θυρεοειδούς αδένα μικρότερο ή ίσο των 45 ml, θυρεοειδικούς όζους με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 50 mm και καλοήθεις θυρεοειδικούς όζους. Ωστόσο, τα τελευταία έτη κάποιες τροποποιήσεις των ανωτέρω κριτηρίων επιτρέπουν την εφαρμογή της μεθόδου σε επιλεγμένες περιπτώσεις καρκίνου του θυρεοειδούς αδένα.

Η διαστοματική ενδοσκοπική θυρεοειδεκτομή πραγματοποιείται μέσω τριών χειρουργικών αυλών εργασίας (trocar) που τοποθετούνται στην έσω επιφάνεια του κάτω χείλους του στόματος. Ακολουθεί η εμφύσηση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε χαμηλή πίεση και η δημιουργία του χειρουργικού πεδίου με παρασκευή του πρόσθιου τραχηλικού διαμερίσματος από το κάτω χείλος έως το στέρνο και πλαγίως έως τους στερνοκλειδομαστοειδείς μύες. Η ενδοσκοπική θυρεοειδεκτομή πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών ενδοσκοπικών εργαλείων, ενώ η τεχνική επιτρέπει και την εφαρμογή της διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης για τη διεγχειρητική παρακολούθηση της λειτουργικότητας και ακεραιότητας τόσο των παλίνδρομων όσο και των άνω λαρυγγικών νεύρων.

Μετεγχειρητική Ανάρρωση

Οι ασθενείς μετά την πάροδο μερικών ωρών από την χειρουργική επέμβαση είναι πλήρως απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε ενδοφλέβια αγωγή και μπορούν να μιλήσουν, να σιτισθούν και να κινητοποιηθούν κανονικά, ακριβώς όπως πριν την επέμβαση. Το επόμενο πρωινό, οι ασθενείς επιστρέφουν στην οικία τους και στις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Παρά την ιδιαίτερη τεχνική δυσκολία της διαστοματικής ενδοσκοπικής θυρεοειδεκτομής, πρόσφατες δημοσιευμένες μελέτες έχουν αποδείξει πως η τεχνική είναι εξίσου ασφαλής με τη συμβατική θυρεοειδεκτομή, ενώ κατέχει σημαντικό πλεονέκτημα όσον αφορά στο μετεγχειρητικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Συμπερασματικά, η διαστοματική ενδοσκοπική προσπέλαση αποτελεί μία καινοτόμο και ιδιαίτερη ασφαλή μέθοδο θυρεοειδεκτομής, με την προϋπόθεση πως οι σαφείς ενδείξεις της μεθόδου πληρούνται στο ακέραιο και πως η μέθοδος πραγματοποιείται από εξειδικευμένο χειρουργό ενδοκρινών αδένων με άριστη εκπαίδευση και εμπειρία στην εν λόγω τεχνική. Εξαιτίας της αποδεδειγμένης ασφάλειας και αποτελεσματικότητας αλλά και του άριστου αισθητικού αποτελέσματός της, η τεχνική τυγχάνει ολοένα και μεγαλύτερης αποδοχής τα τελευταία χρόνια και αποτελεί μέχρι σήμερα τη μοναδική μέθοδο θυρεοειδεκτομής χωρίς τομή στο δέρμα και συνεπώς χωρίς εμφανή ουλή.  

 

 

Έχοντας τις καλύτερες των εντυπώσεων από τον γιατρό από το χειρουργείο στο θυρεοειδή της φίλης μου, επισκέφθηκα το χειρουργό θυρεοειδούς κ. Αποστόλου, καθώς η νόσος Graves στο θυρεοειδή από την οποία έπασχα μου είπαν πως χρειάζεται πλέον χειρουργείο. Η επέμβαση έγινε και όλα πήγαν άψογα, ενώ και η φωνή μου που με απασχολούσε ιδιαίτερα δεν έχει αλλάξει καθόλου.Γιατρέ μου, σε ευχαριστούμε και πάλι οικογενειακώς για όλα όσα έκανες για εμάς!!
Aggelos KokonaAggelos Kokona
09:08 21 Sep 23
Ο καλύτερος χειρουργός της Ελλάδας. Βοήθησε τη μητέρα μου στην αντιμετώπιση του θυρεοειδή που την ταλαιπωρούσε καιρό. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.
Helen IoannidouHelen Ioannidou
13:40 20 Sep 23
Εξαιρετικός χειρουργός θυρεοειδούς και καταπληκτικός άνθρωπος! Μου εξήγησε τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια και κάθε άγχος που είχα απλά έφυγε. Ένιωσα αμέσως εμπιστοσύνη και εννοείται όλα πήγαν τέλεια! Σας ευχαριστώ πολύ για όλα!
George Kalog.George Kalog.
12:25 20 Sep 23
Ένας εξαιρετικός χειρούργος θυρεοειδούς.Δίπλα μας από την πρώτη στιγμή!Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνατε για εμάς.
Ο καλύτερος χειρουργός θυρεοειδούς. Εξαιρετικός γιατρός, σοβαρός άνθρωπος, με ευγένεια και γλυκύτητα. Τον ευχαριστώ θερμά που όχι μόνο ήταν υπομονετικός μαζί μου, αλλά απάντησε σε κάθε προσωπική κλήση με ηρεμία και κατανόηση. Πολύ καλό team, με αμεσότητα και κατάρτιση.
Αγαπητέ κύριε Αποστόλου σας ευχαριστώ θερμά για την υπεύθυνη ιατρική παρακολούθηση πριν και μετά το χειρουργείο ολικής αφαίρεσης θυρεοειδούς .Έπειτα από δέκα χρόνια απίστευτης ταλαιπωρίας παλεύοντας με τη νόσο graves χωρίς αποτέλεσμα είχα χάσει κάθε ελπίδα...Με την δική σας βοήθεια και μέσα από την άρτια επιστημονική σας κατάρτιση, την ανθρώπινη επικοινωνία, τη στήριξή και το σεβασμό στον ασθενή, μου χαρίσατε μια ποιότητα ζωής που δύσκολα διασφαλίζεται σ' ασθενείς με τη συγκεκριμένη νόσο. Μαζί με την οικογένεια μου σας ευχόμαστε να συνεχίσετε τη λαμπρή σας πορεία στηρίζοντας τον συνάνθρωπο με τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο ασκείται την ιατρική σαν λειτούργημα βάσει της αντίληψης ότι η υγεία αποτελεί αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την αγάπη,την ευγένεια και την αφοσίωση σας στο χώρο της υγείας που υπηρετείτε με παραδειγματική ανθρωπιά!
Dimitris PikiokosDimitris Pikiokos
13:17 06 Sep 23
Εξαιρετικός επαγγελματίας, φοβερός χειρουργός και υπέροχος άνθρωπος!Πήρε εκτενέστατο ιστορικό και έδειξε να κατανοεί πραγματικά πόσο επηρέαζε την καθημερινότητά μου το πρόβλημά μου.Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
Erasmia ChorianopoulouErasmia Chorianopoulou
19:04 03 Sep 23
Εξαιρετικός χειρουργός και ευγενέστατος ως άνθρωπος με αγάπη και ενδιαφέρον στους ασθενείς του.Με χειρούργησε για μια βρογχοκήλη στο θυρεοειδή που την είχα πολλά χρόνια και όλα πήγαν τέλεια.Θα πρότεινα τον κύριο Αποστόλου ως έναν από τους καλύτερους χειρουργούς θυρεοειδή ανεπιφύλακτα.
Olia AlkousiOlia Alkousi
10:48 29 Aug 23
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια τον χειρουργό Κωνσταντίνο Αποστόλου, καθώς η επέμβαση αφαίρεσης ενός αδενώματος στον παραθυρεοειδή αδένα που έκανα μαζί του ήταν απόλυτα επιτυχής. Ο γιατρός και όλη η ομάδα του ήταν συνεχώς δίπλα μου και το ενδιαφέρον τους συνεχίστηκε και μετά την έξοδο μου από το νοσοκομείο. Πέραν της επιστημονικής του κατάρτισης, η άψογη και ανθρώπινη συμπεριφορά του γιατρού και της ομάδας του είναι πραγματικά άξια αναφοράς!! Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας!!
Eleonora PapaEleonora Papa
09:48 28 Aug 23
Εξαιρετικός γιατρός,ευγενικός άνθρωπος και επιστήμονας!Φιλικός, υπεύθυνος και προσεκτικός με όλα, να σε ακούσει με προσοχή..μου δημιούργησε μια αίσθηση ψυχραιμίας!!!Κατά τη διάρκεια της επέμβασης για τον θυρεοειδή μου κ μετά ήταν δίπλα μου σε ότι χρειάστηκα ... Πολύ σοβαρός, να μου εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια τα πάντα... με πείρα ,γνώσεις κατάρτιση αλλα κυρίως με ενσυναίσθηση...!!Υψηλού επιπέδου αντιμετώπιση και ιατρική περίθαλψη. Είμαι ευγνώμων !!!! Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα!!!
Maria KastrMaria Kastr
12:44 18 Aug 23
Πρόσφατα επισκέφθηκα τον κ. Αποστόλου στο ιατρείο του, σχετικά με πολλαπλούς όζους που βρέθηκα να είχα έπειτα, από απλή εξέταση υπερήχου που έκανα τυχαία για προληπτικούς λόγους. Ο ιατρός είναι εξαιρετικός, δίπλα μου σε όλες τις επιπλέον εξετάσεις που ζήτησε να κάνω, πάντα πρόθυμος να απαντήσει σε όλες τις επαναλαμβανόμενες απορίες μου και φυσικά έδωσε λύσεις που μέχρι σήμερα ο γιατρός που με παρακολουθούσε δεν μου είχε μιλήσει.Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ για όλα!!!Είσαι ο καλύτερος και άνθρωπος και επιστήμονας!
Εξαιρετικός γιατρός! Επιστημονικά καταρτισμένος και κοντά στον ασθενή!
Πέτρος ΔΠέτρος Δ
11:43 10 Aug 23
Ο χειρουργός είναι εξαιρετικός στην επιστήμη του! Ήμουν πολύ ανήσυχος πριν την επέμβασή μου, αλλά η εξήγηση και η διάθεσή του να με κατανοήσει με άφησαν άνετο. Όλη η διαδικασία ήταν εύκολη, και οι οδηγίες του για την μετεγχειρητική φροντίδα ήταν κατατοπιστικές. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα για οποιονδήποτε χρειάζεται χειρουργική παρέμβαση!
Panagiotis FragiasPanagiotis Fragias
09:16 21 Jul 23
Απευθύνθηκα στο χειρουργό κ. Αποστόλου για ένα αδένωμα παραθυρεοειδούς που μου βρήκε η ενδοκρινολόγος μου και μου είπε πως η μόνη θεραπεία είναι η αφαίρεσή του. Ο γιατρός ήταν προσιτός, καθησυχαστικός και μου εξήγησε με λεπτομέρεια τη θεραπεία για το πρόβλημα μου. Το χειρουργείο πήγε πολύ καλά και το επόμενο πρωί πήρα εξιτήριο. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από τον γιατρό και τον συνιστώ με κλειστά μάτια.
Τόνια ΤσαβΤόνια Τσαβ
07:22 11 Jul 23
Ένιωσα ότι ο χειρουργός ήταν πραγματικά αφοσιωμένος στη φροντίδα των ασθενών. Ήταν φιλικός και ενδιαφέρθηκε για την ψυχολογία μου πριν την επέμβαση στον θυρεοειδή, κατά τη διάρκεια και μετά. Είχα ένα θετικό και άκρως ικανοποιητικό αποτέλεσμα και του είμαι ευγνώμον.
Ο γιατρός ήταν εξαιρετικός. Ήταν πολύ προσεκτικός και πρόθυμος να ακούσει τις ανησυχίες μου. Εξήγησε λεπτομερώς τη διαδικασία της επέμβασης και με έκανε να αισθανθώ άνετα και εμπιστοσύνη στις ικανότητές του.
Μαρία ΚοττάΜαρία Κοττά
11:16 21 Jun 23
Ό,τι και να πω για τον γιατρό δεν μπορεί να εκφράσει αυτά που νιώθω! Άριστος επιστήμονας, σπάνιος ακέραιος χαρακτήρας και ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!! Ήμουν εξαιρετικά αγχωμένη, καθώς μου διέγνωσαν καρκίνο στο θυρεοειδή. Αφού απευθύνθηκα σε κάποιους ιατρούς, επισκέφθηκα και τον Κο Αποστόλου για μία γνώμη και τελικώς ήταν εκείνος που με κέρδισε, εμπνέοντάς μου εμπιστοσύνη και σιγουριά. Έκανα ολική αφαίρεση θυροειδή και των λεμφαδένων και όλα πήγαν τέλεια!! Επίσης σημαντικό, ο γιατρός μου ήταν πάντα εκεί!!! Οποιαδήποτε ώρα και αν τον χρειάστηκα μπόρεσα και τον βρήκα στο τηλέφωνο! Γιατρέ μου σε ευχαριστώ πολύ για όλα!! Σου εύχομαι να συνεχίσεις να προσφέρεις στους συνανθρώπους σου, με την ανθρωπιά που σε διακρίνει και σε κάνει να ξεχωρίζεις!!!
Evi AdamopoulouEvi Adamopoulou
08:39 26 May 23
Ψάχνοντας για χειρουργό εξειδικευμένο στο θυρεοειδή, μιας και διαγνώσθηκα με πολυοζώδη βρογχοκήλη, εντόπισα τον ιατρό κ. Αποστόλου που όπως διαπίστωσα από την ιστοσελίδα του και το βιογραφικό του πρόκειται για έναν άριστο επιστήμονα, εξειδικευμένο στο αντικείμενο αυτό. Μετά την προσωπική μας επαφή, που κράτησε περίπου μία ώρα, μου εξήγησε λεπτομερώς και εμπεριστατωμένα το πρόβλημά μου και την ενδεδειγμένη αντιμετώπισή του. Τον εμπιστεύτηκα απόλυτα και η επέμβαση της θυρεοειδεκτομής που ακολούθησε ήταν απόλυτα επιτυχής, ενώ την επόμενη ημέρα το πρωί ήμουν στο σπίτι μου. Για τον χειρουργό κ. Αποστόλου ισχύει το «Παν μέτρον ο άνθρωπος». Συγχαρητήρια γιατρέ μου για το ήθος σας και την επιστημονική σας κατάρτιση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλη την οικογένειά μου.
Ευχαριστώ από καρδιάς τον χειρουργό κ. Αποστόλου και την ομάδα του. Είχα πρόβλημα με τους παραθυρεοειδής αδένες και σε όσους γιατρούς απευθύνθηκα δεν βρήκαν λύση. Από την πρώτη στιγμή ο γιατρός ήταν επεξηγηματικός, διερεύνησε σε βάθος την περίπτωση μου, με καθησύχασε και όλα πήγαν όπως ακριβώς μου είχε περιγράψει. Άριστος ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΑΣ, υπέροχος και ευγενικός ΆΝΘΡΩΠΟΣ. Η μετεγχειρητική πορεία μου ήταν άριστη, ήταν δίπλα μου κάθε στιγμή και όχι μόνο αυτό, αλλά καθώς πρόκειται για επέμβαση με υψηλό κόστος, ο γιατρός μας διευκόλυνε σε όλα τα επίπεδα. Σας ευχαριστώ γιατρέ μου.
Tonia KastrinakiTonia Kastrinaki
16:27 21 Mar 23
Εξαιρετικός χειρουργός! Είχα ένα σοβαρό πρόβλημα με τον θυρεοειδή μου και σε ποιον γιατρό πήγα δεν έβρισκα λύση.Τελικώς, αποδείχθηκε πως ο Δρ. Αποστόλου με την εμπειρία του και την επιστημονική γνώση του ήταν ο γιατρός που έπρεπε να εμπιστευτώ, καθώς είναι απόλυτα εξειδικευμένος στην χειρουργική του θυρεοειδή.Σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή με την ευγένεια του και τους καλούς τρόπους του.Όλα πήγαν άριστα με το χειρουργείο μου, η φωνή μου που φοβόμουν μήπως αλλάξει παρέμεινε ίδια και την επόμενη μέρα ήμουν σπίτι μου.Γιατρέ μου σε ευχαριστώ για όλα!
Ειρηνη ΓρυΕιρηνη Γρυ
11:23 26 Dec 22
Εξαιρετικός Επιστήμονας και Άνθρωπος πάνω από όλα! Πρόσφατα έκανα αφαίρεση θυρεοειδούς αδένα! Ο γιατρός πριν την επέμβαση, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά ήταν πλάι μου σε όλα ταστάδια! επεξηγηματικός, μεθοδικός, συνεπής σε ολα!! Από την αρχή αισθάνθηκα σιγουριά και ασφάλεια!τον ευχαριστώ θερμά και εύχομαι να είναι πάντα υγιής γιανα προσφέρει τις γνώσεις του σε όλους!
sissy krdnsissy krdn
11:53 14 Dec 22
Τα καλύτερα λόγια έχω να πω για τον γιατρό και την ομάδα του. Άψογος επιστήμονας, επεξηγηματικός, πρόσχαρος και πάντα δίπλα στον ασθενή! Για πολλά χρόνια είχα όζους στο θυρεοειδή που τους παρακολουθούσα. Ο ένας όζος όμως στην τελευταία εξέταση είχε κάποιες ύποπτες αλλαγές, για τις οποίες με διαβεβαίωναν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Ευτυχώς που απευθύνθηκα στον Κύριο Αποστόλου, ο οποίος διερεύνησε το θέμα διεξοδικά και η παρακέντηση που μου συνέστησε να κάνω έβγαλε πως ο όζος ήταν τελικώς καρκίνος. Ο ιατρός με χειρούργησε και όλα εξελίχθηκαν άψογα! Γιατρέ μου σου είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που μου έσωσες τη ζωή!!! Σε ευχαριστώ για όλα και σου εύχομαι τα καλύτερα για το λαμπρό λειτούργημά σου!!
Είμαι ασθενής του αξιότιμου χειρουργού!Ένοιωσα την ανάγκη να μεταδώσω τις εντυπώσεις μου γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να πετύχει κανείς χειρουργό που να εμπιστεύεσαι!!Ο δόκτωρ κος Αποστόλου είναι ένα σπάνιο είδος ανθρώπου που να συμπληρώνει ότι έχει ανάγκη ένας ασθενής από τον γιατρό του: Εμπιστοσύνη,συνέπεια,άριστες γνώσεις της επιστήμης του και προπάντων ένας αληθινός άνθρωπος που πέρα από την Ιατρική αγαπά τους ασθενείς του και προσφέρει με τρυφερότητα την υποστήριξη του!!!Του εύχομαι ολόψυχα ο Θεός να του δίνει υγεία για να προσφέρει απλόχερα τις γνώσεις του!!!
js_loader

Drapostolou.gr

Συνήθως απαντά εντός μιας ημέρας

Πατήστε το παρακάτω κουμπί για να συνομιλήσετε μαζί μου μέσω του Viber.

Powered by WpChatPlugins