Βουβωνοκήλη

Τι είναι η βουβωνοκήλη;

Η βουβωνοκήλη αποτελεί μία κήλη που αναπτύσσεται στη βουβωνική χώρα πάνω από το βουβωνικό σύνδεσμο. Αποτελεί τη συχνότερη κήλη του κοιλιακού τοιχώματος. Η βουβωνοκήλη, σύμφωνα με τον ορισμό της κήλης, έχει ως αποτέλεσμα την προβολή ενός ή περισσοτέρων ενδοκοιλιακών οργάνων διαμέσου ενός ευένδοτου σημείου του κοιλιακού τοιχώματος στη βουβωνική χώρα.

βουβωνοκήλη

Η πιθανότητα εμφάνισης της είναι 8 – 10 φορές υψηλότερη στους άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες. Διεθνείς έρευνες, λοιπόν, αποδεικνύουν πως το 27 – 43% των ανδρών και το 3 – 6% των γυναικών θα εμφανίσει βουβωνοκήλη κάποια στιγμή της ζωής του.

Πως σχηματίζεται;

Ο σχηματισμός της ξεκινά αρκετό καιρό πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων και σημείων και οφείλεται στη χαλάρωση των μυοαπονευρωτικών κοιλιακών τοιχωμάτων. Η χαλάρωση αυτή αφορά και στο έσω βουβωνικό (κοιλιακό) στόμιοδιαμέσου του οποίου, συνεπώς, ξεκινά ο σχηματισμός της βουβωνοκήλης.

Διαμέσου του ευένδοτου έσω βουβωνικού στομίου μπορούν να διέλθουν ένα ή και περισσότερα ενδοκοιλιακά όργανα. Κατόπιν, η συνεχόμενη και επί μακρόν προβολή των ενδοκοιλιακών οργάνων έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω διεύρυνση του αρχικού σημείου, με αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους της βουβωνοκήλης.

Παράγοντες κινδύνου για σχηματισμό βουβωνοκήλης

Διάφοροι παράγοντες είναι υπεύθυνοι για το σχηματισμό της βουβωνοκήλης. Πιο αναλυτικά, οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν:

 • Το ανδρικό φύλο (αυξημένος κίνδυνος κατά 8 – 10 φορές, συγκριτικά με το γυναικείο φύλο)
 • Την προχωρημένη ηλικία (> 60 ετών)
 • Το οικογενειακό ιστορικό βουβωνοκήλης σε 1ου βαθμού συγγενείς
 • Τη χρόνια δυσκοιλιότητα
 • Το χρόνιο βήχα – Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
 • Την εγκυμοσύνη
 • Το κάπνισμα
 • Τη βαριά χειρωνακτική εργασία
 • Το ιστορικό βουβωνοκήλης στην αντίθετη πλευρά

βουβωνοκηλη

Ποια είναι τα είδη της βουβωνοκήλης;

Η ευθεία βουβωνοκήλη αφορά τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες το προβάλλον ενδοκοιλιακό όργανο ακολουθεί μέρος της πορείας του βουβωνικού πόρου. Αντιθέτως, η προβολή και έξοδος του προβάλλοντος οργάνου δια του έξω στομίου (υποδερματικό) του βουβωνικού πόρου συνιστά τη λοξή βουβωνοκήλη.

Όσον αφορά στη λοξή, το προβάλλον ενδοκοιλιακό όργανο μπορεί να κατέλθει ακόμη και εντός του οσχέου στους άνδρες. Κατά συνέπεια, αυτή η κατάσταση συνιστά την οσχεοβουβωνοκήλη, η οποία εξ’ορισμού ανήκει στις λοξές.

Συνεπώς, η μικτή βουβωνοκήλη (εν είδει παντελονιού) αποτελεί έναν συνδυασμό ευθείας και λοξής βουβωνοκήλης. Στην κήλη αυτή, το προβάλλον όργανο προβάλλει δια του έξω βουβωνικού στομίου καθώς και διά του εδάφους του βουβωνικού πόρου.

Από άποψης συχνότητας, η λοξή αποτελεί το συχνότερο είδος βουβωνοκήλης, ακολουθούμενη από την ευθεία και τέλος τη μικτή.

βουβωνοκήλη

Ποια συμπτώματα προκαλεί;

βουβωνοκήλη

Συνηθέστερα, οι ασθενείς περιγράφουν:

 • την εμφάνιση άτυπων συμπτωμάτων ήπιου άλγους και δυσφορίας
 • με μία συνοδό ύπαρξη διόγκωσης στην πάσχουσα περιοχή, η οποία, ωστόσο, επιτείνεται κατά τον βήχα ή την άρση βάρους.

Επιπλέον, σε προχωρημένες περιπτώσεις, οι άνδρες ασθενείς με οσχεοβουβωνοκήλη παρατηρούν μία έντονη διόγκωση στη μία πλευρά των γεννητικών τους οργάνων, στο επίπεδο των όρχεων.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Την ύπαρξη βουβωνοκήλης πρέπει πάντοτε να διερευνούμε με την κλινική εξέταση των ασθενών σε κατακεκλιμμένη καθώς και σε όρθια στάση.

Τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης περιλαμβάνουν την ύπαρξη ευαισθησίας καθώς και μίας προβάλλουσας μάζας στη βουβωνική χώρα, επιτεινόμενη κατά τον βήχα, σημείο που θέτει τη διάγνωση της βουβωνοκήλης. Ακολούθως, ο ιατρός προσδιορίζει το είδος της βουβωνοκήλης, δηλαδή εάν πρόκειται για λοξή, ευθεία ή μικτή.

Εξαιρετικά σημαντικός είναι, επίσης, ο διαχωρισμός της βουβωνοκήλης από τη μηροκήλη καθώς και από άλλες παθήσεις οι οποίες προκαλούν άλγος στη βουβωνική χώρα με ή χωρίς συνυπάρχουσα διόγκωση, όπως:

 • Η επιδιδυμίτιδα
 • Η συστροφή του όρχεος
 • Η υδροκήλη (στους άνδρες)
 • Η κιρσοκήλη (στους άνδρες)
 • Η κύστη της επιδιδυμίδας (στους άνδρες)
 • Ο καρκίνος του όρχεος (στους άνδρες)

Στις σπάνιες, εκείνες, περιπτώσεις στις οποίες τα συμπτώματα είναι συμβατά με την ύπαρξη βουβωνοκήλης και η κλινική εξέταση, ωστόσο, δεν αναδεικνύει την ύπαρξη της, το υπερηχογράφημα στην πάσχουσα περιοχή αποτελεί την απεικονιστική εξέταση εκλογής για τη διερεύνηση των συμπτωμάτων αυτών.

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι της βουβωνοκήλης

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι ασθενείς δεν εμφανίζουν κάποια επιπλοκή της νόσου κατά την προσέλευση στον ιατρό και την κλινική εξέταση.

βουβωνοκήλη

Το δυσμενέστερο σενάριο, ωστόσο, αφορά στην περίσφιξη της βουβωνοκήλης, δηλαδή στον επηρεασμό της αιμάτωσης των περιεχόμενων ενδοκοιλιακών οργάνων μίας μη ανατασσόμενης βουβωνοκήλης. Η περίσφιξη αποτελεί μία εξαιρετικά επείγουσα κατάσταση. Μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά απειλητική για τη βιωσιμότητα των οργάνων εντός της κήλης καθώς και για τη ζωή του ασθενούς.

Θεραπεία της βουβωνοκήλης

Η χειρουργική αποκατάσταση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής της βουβωνοκήλης.

Καθοριστικό στοιχείο μίας επιτυχούς χειρουργικής θεραπείας αποτελεί η χρήση μεθόδων που επάγουν συμπλησιασμό των ιστών χωρίς τάση. Η χρήση πλέγματος αποτελεί τη σύγχρονη μέθοδο αναφοράς για την αποφυγή της τάσης των ιστών. Εξασφαλίζει άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα και ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο υποτροπής της βουβωνοκήλης.

βουβωνοκήλη

Ανοικτή ή Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση;

Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, η ανοικτή και η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης με χρήση πλέγματος έχουν ισοδύναμα ποσοστά επιτυχίας. Τα ποσοστά αυτά αφορούν στην ορθή αποκατάσταση της κήλης καθώς και στο εξαιρετικά μικρό ποσοστό υποτροπής, το οποίο σε έμπειρα χέρια δεν υπερβαίνει το 1%.

Για τη βουβωνοκήλη, εντούτοις, η λαπαροσκοπική αποκατάσταση υπερέχει ελάχιστα της ανοικτής μεθόδου, όσον αφορά στο μετεγχειρητικό πόνο. Αυτό μεταφράζεται σε μία ελαφρώς αμεσότερη επιστροφή του ασθενούς στην οικία του καθώς και τις καθημερινές δραστηριότητές του.

Ο Γενικός Χειρουργός  Dr. Αποστόλου και η χειρουργική του ομάδα διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση περιστατικών βουβωνοκήλης. Απευθυνθείτε εγκαίρως στον ιατρό για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την αποφυγή επιπλοκών που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς.

 

Dr Konstantinos Apostolou

Ο Dr. Κωνσταντίνος Αποστόλου είναι Ειδικευμένος Χειρουργός με Εξειδίκευση τόσο στο πεδίο της Χειρουργικής των Ενδοκρινών Αδένων όσο και της Χειρουργικής Ογκολογίας. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική» από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, έχει λάβει επίσημη πιστοποίηση στη Χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Η γνώση, η εμπειρία και η εξειδίκευση του ιατρού εγγυώνται την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθώς και σύγχρονων, προηγμένων θεραπειών σε κάθε ασθενή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας

Μοιραστείτε το περιεχόμενο: